.๑•ิ.•ั๑.    
 •     常常有人问,你脖子上戴的是什么?

      我也老实回答:是佛手啦。

      关系好的呢再多解释两句:年初在华严寺求的。

      其中的涵义呢,我也就懒得跟身边的外人多说。

      其实就两个字:勿贪。

  -------------------------------------------------